INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Współadministratorami danych osobowych są CUD Montessori II Szkolenia Konsultacje Ewa Nikołajew-Wieczorowska ul. Hulewiczów 4D/53, 60
– 688 Poznań, NIP: 972-050-86-65

Kontakt z współadministratorami danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem: biuro@centrummontessori.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane w celu:
1) wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
2) podejmowanie działań związanych z zawarciem umowy takich jak dochodzenie roszczeń,
archiwizacja dokumentów, statystyka wewnętrzna (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
3) cele księgowe, podatkowe i inne, związane z wykonywaniem obowiązków prawnych przez
Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 74 ust. 1 ustawy o rachunkowości),
4) publikacja wizerunku i utworów osób udostępniających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Zakres danych
Przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, płeć, data urodzenia, adres
zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy oraz zgoda na ich
przetwarzanie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO.
Okres przechowywania danych
Przekazane dane osobowe są przetwarzane przez okres świadczenia usług oraz po wykonaniu umowy
w następujących okresach:
1) w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy – do czasu wygaśnięcia roszczeń z
tytułu niniejszej umowy – nie dłużej niż przez 10 lat od daty rozwiązania umowy,
2) w celach księgowych, podatkowych – nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Uprawnienia
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Współadministratorów osobie przetwarzającej
dane osobowe przysługuje uprawnienie do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, przez żądanie udostępnienia lub przesłania
kopii kompletu jego danych osobowych przetwarzanych przez Współadministratorów,
2. żądania sprostowania swoich danych osobowych, poprzez wskazanie nieprawidłowych danych
osobowych, które jej dotyczą,
3. żądania usunięcia przetwarzania swoich danych osobowych. Współadministratorzy mają
prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przepisami prawa,
4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, poprzez wskazanie które dane
powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania,
5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych w sytuacjach, w których możliwość taką
przewidują przepisy prawa,
6. przeniesienia danych osobowych, przez Współadministratorów poprzez wskazanie jakie dane
i na rzecz jakiego podmiotu mają zostać przekazane,
7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w przypadkach w których
podstawą prawną przetwarzania jest zgoda,
8. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Przekazywanie danych podmiotom trzecim
Współadministratorzy przekazują dane osobowe osoby udostępniającej je na rzecz następujących
podmiotów:
1) dostawców odpowiedzialnych za świadczenie usług IT, obsługę systemów informatycznych i
sprzętu informatycznego,
2) dostawców usług prawnych i doradczych.
Przekazywanie danych do państw trzecich
Z uwagi na to, że współadministratorzy korzystają z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia
teleinformatycznego dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim
przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy
współadministratorami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte
przez Komisję Europejską.
Automatyczne podejmowanie decyzji
Decyzje dotyczące pozyskiwanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany. Osoba, której dane dotyczą nie będzie podlegać profilowaniu.
Pliki cookies
Witryna https://szkolenia-montessori.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek)
stanowiących niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym
(komputerze, tablecie, telefonie), które są odczytywane przez nasze systemy teleinformatyczne.
Możliwe jest ich zablokowanie lub usunięcie, stosownie do zasad obsługi konkretnej przeglądarki
internetowej.
Celem wprowadzenia plików cookies jest poprawa świadczenia naszych usługi oraz dokonywanie:
1 ) analiz i badań do tworzenia anonimowych statystyk, które umożliwiają ulepszanie struktury
i zawartości strony internetowej (Google Analytics),
2) prezentowanie mapy wskazującej lokalizację biura, za pomocą serwisu internetowego
maps.google.com,
3) prezentowanie spersonalizowanych reklam graficznych na zewnętrznych stronach internetowych
oraz portalach społecznościowych (Google Adwords).
Google Analytics
Witryna https://szkolenia-montessori.pl korzysta z Google Analytics w celu analizy statystyk
serwisów www. Google Analytics, poprzez odwołanie się do plików cookie zapisywanych na
urządzeniach końcowych użytkownika, pozwala na analizy wykorzystania witryny
https://szkolenia-montessori.pl przez użytkowników. Uzyskanie dzięki zastosowaniu tego
narzędzia informacje są przesyłane na serwer dostawcy narzędzia w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Rezygnacja z usług tego narzędzia wymaga zastosowania odpowiednich ustawień w przeglądarce.
Google AdWords
Witryna https://szkolenia-montessori.pl korzysta z narzędzia w postaci Google AdWords.
Pozwala ono na ustalenie skuteczności kampanii reklamowych. W tym celu wykorzystywane są pliki
cookies Ad Server, pozwalające na ustalenie skuteczności reklamy np. poprzez ilość jej wyświetleń
przez użytkowników.